Javni oglas za prijem u radni odnos

 

 Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru; u skladu sa članom 5. stav 3. i članom 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Narodne novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20); u daljem tekstu „Uredba“; te u skladu sa Odlukom o prijemu u radni odnos broj 562/21 od 17.11.2021. godine,  Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru raspisuje:

JAVNI OGLAS

 za prijem u radni odnos

 

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeća radna mjesta:

 1. Dramaturg, u statusu pripravnika.

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je punoljetan te
 3. da je zdravstveno sposoban za predmetno radno mjesto.

Posebni uslovi:

 1. Visoka stručna sprema – VII stepen obrazovanja ili bakalaureat sa najmanje 240 ECTS bodova,
 2. Akademija scenskih umjetnosti ili drugi fakultet umjetničkog/društvenog usmjerenja – odsjek dramaturgija / teatrologija;
 3. Obavezno znanje rada na računaru,
 4. Znanje engleskog ili drugog stranog jezika u govoru i pismu,
 5. Sposobnost organizacije, komunikativnost.

Opis poslova:

 • Prati dramaturšku i ostalu produkciju kod nas i u svijetu,
 • učestvuje na pripremi predstava, obnovi postojećih predstava i sl.,
 • aktivno učestvuje u radu kontrolnih proba,
 • čita i vrši odabir domaćih i stranih dramskih tekstova, i predlaže Umjetničkom direktoru i Direktoru djela za izvođenje,
 • piše dramska djela i vrši dramatizacije književnih dijela,
 • vrši izbor tekstova i uređuje scenarije za reditelje i za druge manifestacije za potrebe Pozorišta;
 • sarađuje sa dramskim autorima, predlaže saradnike za pisanje novih tekstova ili dramatizacija;
 • stara se o arhiviranju Pozorišne umjetničke dokumentacije;

Trajanje ugovora:  najduže godinu dana, bez probnog rada.


 1. Organizator – producent. 

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je punoljetan te
 3. da je zdravstveno sposoban za predmetno radno mjesto.

Posebni uslovi:

 1. Visoka stručna sprema – VIII stepen ili bakalaureat sa najmanje 240 ECTS bodova;
 2. Najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 3. Izražene sposobrnosti organizacije i komunikativnost;
 4. Obavezno znanje rada računarom,
 5. Znanje engleskog ili drugog stranog jezika u govoru i pismu.

Opis poslova:

 • Organizacija i koordinacija osoblja na izvršavanju dnevnih obaveza, sedmičnih, mjesečnih i godišnjih planova rada;
 • Vrši sve vrste kontakata i koordinacije rada sa poslovnim partnerima;
 • Asistira umjetničkom direktoru i direktoru prilikom izrade sedmičnih, mjesečnih i godišnjih planova rada, finansijskog plana te repertoara;
 • U saradnji sa Šefom marketinga radi na izradi i realizaciji marketinških planova;
 • Asistira umjetničkom direktoru i direktoru prilikom izrade budžeta za određenu predstavu i druge projekte;
 • U saradnji sa neposredno nadređenim, dogovara i organizuje sve vrste gostovanja u zemlji i inozemstvu, te gostovanja drugih pozorišta na scenama Narodnog pozorišta Mostar.

Trajanje ugovora:  ugovor na neodređeno vrijeme bez probnog rada.

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je punoljetan te
 3. da je zdravstveno sposoban za predmetno radno mjesto.

Posebni uslovi:

 1. Srednja stručna sprema – III stepen obrazovanja;
 2. Najmanje šest mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Opis poslova:

 • materijalno je zadužen cjelokupnom sitnom i krupnom rekvizitom,
 • obavlja poslove opremanja proba i predstava svom potrebnom rekvizitom,
 • dužan je da održava svu rekvizitu u ispravnom stanju, a ako je u pitanju hrana onda je blagovremeno trebuje i nabavlja,
 • vodi knjigu inventara rekvizite Pozorišta,
 • pakuje rekvizitu prilikom gostovanja i brine o istoj,
 • obavezno prisustvuje svim probama, predstavama i drugim manifestacijama prema

rasporedu rada,

 • održava i vrši sitne popravke rekvizite za koju je zadužen,
 • blagovremeno zahtijeva veće popravke rekvizite preko neposredno nadređenog.

 

Trajanje ugovora:  ugovor na neodređeno vrijeme, bez probnog rada.


3. Rekviziter.

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je punoljetan te
 3. da je zdravstveno sposoban za predmetno radno mjesto.

Posebni uslovi:

 1. Srednja stručna sprema – III stepen obrazovanja;
 2. Najmanje šest mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 Opis poslova:

 • materijalno je zadužen cjelokupnom sitnom i krupnom rekvizitom,
 • obavlja poslove opremanja proba i predstava svom potrebnom rekvizitom,
 • dužan je da održava svu rekvizitu u ispravnom stanju, a ako je u pitanju hrana onda je blagovremeno trebuje i nabavlja,
 • vodi knjigu inventara rekvizite Pozorišta,
 • pakuje rekvizitu prilikom gostovanja i brine o istoj,
 • obavezno prisustvuje svim probama, predstavama i drugim manifestacijama prema rasporedu rada,
 • održava i vrši sitne popravke rekvizite za koju je zadužen,
 • blagovremeno zahtijeva veće popravke rekvizite preko neposredno nadređenog.

Trajanje ugovora: ugovor na neodređeno vrijeme, bez probnog rada.


Prijave kandidata obavezno treba da sadrže (original ili ovjerenu kopiju):

 1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac (obrazac u prilogu), te na web stranici www.npm.ba
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda, ne starije od 6 mjeseci)
 4. Dokaz o stručnoj spremi
 5. Za poziciju Dramaturg i Organizator-producent, obavezni su i dokazi o poznavanju rada na računaru te dokaz o poznavanju Engleskog ili drugog stranog jezika,
 6. Za poziciju Organizator-producent i Rekviziter, obavezan je i dokaz o radnom iskustvu.

Kandidati se pozivaju da dostave i svu drugu dokumentaciju propisanu Uredbom, ili drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

Napomene:

Izabrani kandidati će biti u obavezi dostaviti odgovarajuće ljekarsko uvjerenje prije zasnivanja radnog/pripravničkog odnosa.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: „Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, Brkića 2; 88 104 Mostar“, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem radnika/pripravnika“.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prilikom izbora kandidata bit će primijenjen član 7. stav 3. Uredbe. Narodno pozorište zadržava pravo u svakom trenutku prekinuti proces izbora i prijema novih radnika bez obaveze vraćanja dostavljenih prijava/dokumenata.

Dostavljeno:

 • oglasna ploča
 • web stranica Narodnog pozorišta
 • Služba za zapošljavanje HNK
 • Dvoje dnevne novine dostupne na teritoriju HNK
 • a/a

Broj: 564/21

Datum: 18.11.2021. godine

Narodno pozorište u Mostaru

_______________________

direktor, Almir Mujkanović

Javni oglas za prijem radnika

Obrazac za kandidate

 


Naredni događaji

21. 01. 2022.
20:00 - 21:00
Bilo jednom...
28. 01. 2022.
20:00 - 21:00
Heroj nacije

Kalendar

Januar
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6