Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Narodno pozorište u Mostaru

U skladu sa članom 27. stav 1. alineja 1. i člana 29. Zakona o ustanovama («Sužbeni list RBiH», br. 6/92, 8/93 i 13/94), članom 23. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine HNK“, broj: 06/2005), članom 7.  stav (1) i članom 8. stav (1) i (2)  Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ (broj 12/3, 34/3 i 65/13) i članom 18. Stav 1. Statuta Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru (broj: 80/13 od 26.02.2013.g.), članom 148. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u J.U. Narodno pozorište u Mostaru (broj:405/17 od 29.12.2017.godine), i odluke Upravnog odbora broj: 01-02-124/22 od 7.4.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje Direktora Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru 

 

I Opis pozicije direktora J.U. Narodno pozorište u  Mostaru:

 1. organizuje i rukovodi radom Ustanove,
 2. zastupa i predstavlja Ustanovu,
 3. odgovoran je za zakonitost i uspješnost rada Ustanove,
 4. predlaže Upravnom odboru osnovne poslovne politike, unutrašnju organizaciju, program rada i razvoja i poduzima mjere za njihovo sprovođenje,
 5. predlaže Upravnom odboru Finansijski plan i druge opće akte,
 6. izvršava odluke Upravnog odbora,
 7. odlučuje o prijemu radnika u radni odnos; te o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa zkonom i općim aktima Ustanove,
 8. donosi rješenja, uputstva i druge akte, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova,
 9. obavezno učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa,
 10. podnosi Upravnom odboru izvještaje o finansijskom poslovanju i godišnji obračun, kao izvještaje o svom radu,
 11. po potrebi donosi Odluku o kućnom redu i Upravnom odboru predlaže sve opće akte kojima uređuje upravljanje i rukovođenje Ustanovom,
 12. obavlja i druge poslove, u skladu za zakonom, Statutom i općim aktima Ustanove.

II - Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti uprave-direktora (pribavlja se samo za izabranog kandidata),
 6. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH,
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.
 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora. 

II - Posebni uslovi:

 1. Da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS - VII stepen) ili diplomu Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 300 ECTS bodova, umjetničkog ili društvenog usmjerenja,
 2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja diplome,
 3. Da ima sklonosti za kulturno-umjetnički, te kreativni rad i nauku.

  

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

 1. Biografiju;
 2. Diplomu (VSS - VII stepen) ili diplomu Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 300 ECTS bodova, umjetničkog ili društvenog usmjerenja;
 3. dokaz o radnom iskustvu;
 4. plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje;
 5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest)) mjeseci od dana objavljivanja konkursa;
 6. izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda);
 7. ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere;
 8. ovjerenu izjavu od nadležnog organa  da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji;
 9. ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci;
 10. ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik;
 11. ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (ukoliko je predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora  priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih  pozicija);
 12. drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata;
 13. ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata).

  

Napomene:

- Upravni odbor imenuje direktora na period od 4 (četiri) godine, nakon dobivanja saglasnosti osnivača.

- Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Ustanova nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 - Sve dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

- Konkurs će se objaviti  u "Službenim novinama FBiH", dva dnevna lista i web stranici Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Javna ustanova  Narodno pozorište u Mostaru, Brkića 2; 88 104 Mostar“ , sa naznakom

«PRIJAVA NA  K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU Narodno pozorište u Mostaru – ne otvarati»

 

Obavještenje o imenovanju direktora bit će dostavljeno svim kandidatima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. 

 

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru

Upravni odbor

predsjednica Upravnog odbora

mr.sc. Seada Kuštrić


Generalni medijski sponzor

Naredni događaji

20. 07. 2022.
20:00 - 21:00
Hadžera

Kalendar

Juli
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31